โลโก้เว็บไซต์ ทำไอศกรีม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำไอศกรีม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ คณะวิทย์ฯ สร้างประสบการณ์นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน
              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา