โลโก้เว็บไซต์ ทำข้าวเกรียบ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำข้าวเกรียบ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดนำนักศึกษาศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์
               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา