โลโก้เว็บไซต์ การทำเยลลี่มะนาว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเยลลี่มะนาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างรายได้ อาชีพเสริม การทำเยลลี่มะนาว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา