โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำสลัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำสลัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาด้วยความร่วมมือ 2 หน่วนงาน ช่วยสร้างอาชีพเสริมการทำน้ำสลัด
                     ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา