โลโก้เว็บไซต์ การทำโยเกิร์ตแยมสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำโยเกิร์ตแยมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโยเกิร์ตแยมสับปะรด
                 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และอาจารย์สุพัฒน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา