โลโก้เว็บไซต์ การทำแยมสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำแยมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สถาบัน จับมือกัน สร้างทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา
                โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา