โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน “วันวัฒนธรรม” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน “วันวัฒนธรรม” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน “วันวัฒนธรรม” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
        วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการราชมงคลร่วมใจ  สืบสานวิถีไทย  ครั้งที่ 13 และโครงการวัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา