โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่
    อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา