โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในเวีดนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดตามผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในเวีดนาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ติดตามผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม
          ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะที่ปรึกษามหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา