โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
        วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา