โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 20 คน ทัศนศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา