โลโก้เว็บไซต์ ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์
    ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา