โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูสวรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ มูลนิธิใต้ร่มฉัตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิใต้ร่มฉัตร และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา