โลโก้เว็บไซต์ 	หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on                  ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0
         อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา