โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัย coffee project 61 ราชมงคลลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม1920มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัย coffee project 61 ราชมงคลลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม1920มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมวิจัย coffee project 61 ราชมงคลลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม
          ทีมงานวิจัยโครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา