โลโก้เว็บไซต์ การทำเต้าเจี้ยว ซอสพริก และเครื่องปรุงรส  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเต้าเจี้ยว ซอสพริก และเครื่องปรุงรส

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลผลเกษตรลำปาง
              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา