โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต             | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต
     วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้คุณชุลีพร โยธาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา