โลโก้เว็บไซต์ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้
               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา