โลโก้เว็บไซต์ การทำเต้าเจี้ยว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเต้าเจี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเต้าเจี้ยว เสริมรายได้ สร้างอาชีพเสริม ให้แก่กลุ่มแมคโครไบโอติกส์ จ.เชียงใหม่
              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา