โลโก้เว็บไซต์ ปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านปงอ้อม
            ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา