โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา



จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา