โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบพลตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา