โลโก้เว็บไซต์ อบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เข้ารับการอบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้
    ด้วย อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา