โลโก้เว็บไซต์ ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา



อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ณ หน่วยงานภายนอก
                 เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา