โลโก้เว็บไซต์ Christmas 2017 Talent Show โชว์ความสามารถ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Christmas 2017 Talent Show โชว์ความสามารถ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาChristmas 2017 Talent Show โชว์ความสามารถ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ
                เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา