โลโก้เว็บไซต์ การทำเต้าเจี้ยว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเต้าเจี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ การทำเต้าเจี้ยว ให้แก่กลุ่มแมคโครไบโอติกส์
              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา