โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อ “Good English Good Job” พิธีกร จากราย Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา