โลโก้เว็บไซต์ สร้างอาชีพจากลำไย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สร้างอาชีพจากลำไย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพจากลำไย แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์
                  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา