โลโก้เว็บไซต์ การทำข้าวเกรียบฟักทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำข้าวเกรียบฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง
               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา