โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมจีบ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมจีบ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนากลุ่มวิสาหกิจชุมชุม 105 ลี้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา