โลโก้เว็บไซต์ บทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา
    ด้วย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ได้ให้อาจารย์ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา