โลโก้เว็บไซต์ งานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนางานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา