โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกประสบการณ์การทำขนมต้ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกประสบการณ์การทำขนมต้ม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกประสบการณ์การทำขนมต้ม
    ด้วย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาธุรกิจขนาดย่อม ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา