Website logo วทก.มทร.ล้านนา  จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1314กย60 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

วทก.มทร.ล้านนา จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1314กย60

Publish : Friday 5 September 2017 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา