โลโก้เว็บไซต์ วทก.มทร.ล้านนา  จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1314กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วทก.มทร.ล้านนา จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1314กย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาวทก.มทร.ล้านนา จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ubiquitous Learning  พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา