โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาโครงการเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 8กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาโครงการเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 8กย60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาโครงการเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0
          8 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา เส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 ณ ห้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา