โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด       วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา