โลโก้เว็บไซต์ รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนารายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง
รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา