โลโก้เว็บไซต์ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย
               ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา