โลโก้เว็บไซต์ การทำ ขนมจีบ และขนมชั้น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำ ขนมจีบ และขนมชั้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมืออบต. ต.บ้านโป่ง ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้
              ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา