โลโก้เว็บไซต์ การทำไส้อั่ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไส้อั่ว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว
              ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา