โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านน ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมฝึกอบรมการทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์
             ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา