โลโก้เว็บไซต์ สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง5กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง5กย60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง
          5 กันยายน 2560 สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง แก่นักเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา