โลโก้เว็บไซต์ รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา ลำปาง สู่การแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชน ๓ หมู่บ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา ลำปาง สู่การแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชน ๓ หมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนารายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา ลำปาง สู่การแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชน ๓ หมู่บ้าน
       เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำองค์ความรู้ที่เปิดสอนรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา