โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
     วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ/ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา