โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว
          26 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดของกิจกรรมอาชีพชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนความยั่งยืนโครงการยกระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา