โลโก้เว็บไซต์ เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาการจัดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย”
    เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา