โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560  บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ1920สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ1920สค60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
        สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและแผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา