โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมทุเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมทุเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมทุเรียน
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา