โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคนดี) ฝึกนักศึกษาใหม่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคนดี) ฝึกนักศึกษาใหม่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ...

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคนดี) ฝึกนักศึกษาใหม่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ...
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประธาน เลขานุการ คณะกรรมการ งาน "วันเด็กแห่งชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา